Pasztorokul - mondom

Tartalomhoz ugrás

Pasztorokul

Témák

Az egyházban az Isten némelyeket először apostolokká, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká rendelt, aztán hatalmaknak, gyógyítások kegyelemnyilvánulásainak közlőivé, segélynyújtókká, kormányzókká, nyelvek nemeinek szólóivá. (1Korintus 12:28 Csia Lajos)
És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. (1Korintus 12:28)

Ő volt az is, aki némelyeket apostolokul rendelt, némelyeket prófétákul, némelyeket örömhirdetőkül, némelyeket pásztorokul és tanítókul tanítókul (Efézus 4:11 Csia Lajos)
És Õ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul (Efézus 4:11)

Példák APOSTOLRA (5+12) az Új Szövetségből:
Pál, Krisztus Jézusnak Isten akarata által elhívott apostola (1Korintus 1:1)
Pál, a Krisztus Jézusnak Isten akarata által apostola (2Korintus 1:1)
Pál apostol, kit nem emberek küldtek (Galaták 1:1)
Az apostolok közül mást nem láttam, csak az Úr testvérét, Jakabot (Galaták 1:19)

Példák PRÓFÉTÁRA (11) az Új Szövetségből:
 "Ezekben a napokban próféták mentek alá Jeruzsálemből Antióhiába. Közölök egy Agábusz nevű előállott, és a Szellem által jelképekben arra mutatott rá, hogy az egész lakott földre nagy éhínségnek kell eljönnie, ami Klaudiusz alatt be is következett." (Apostolok Cselekedetei 11:27-28) 
"Több napig ott időztünk. Ezalatt lejött Júdeából egy Agábusz nevű próféta, ki felkeresett minket, felvette Pál övét, azzal összekötözte saját lábát és kezét és így szólott: „Azt mondja a Szent Szellem: Azt a férfit, akié ez az öv, így fogják a zsidók megkötözni, azután átadják a nemzetek kezébe.”
(
Apostolok Cselekedetei 21:10-11) 
  "Júdás és Szilás is, kik maguk is próféták voltak, sok szóval buzdították a testvéreket és megszilárdították őket." (Apcsel 15:32)

Példák EVANGÉLISTÁRA(2)  az Új Szövetségből:
"A következő napon elindultunk és Cézáreába mentünk, hol Fülöp evangélista (εὐαγγελιστής) házában szálltunk meg, ki a hét közül való volt, és nála maradtunk. Volt neki négy hajadon leánya, akik prófétáltak" (Apostolok Cselekedetei 21:8)
"De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista (εὐαγγελιστής) munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd." (2Tim 4:5)

Példák TANÍTÓRA az Új Szövetségből: 
'
Antióhiában az ott levő eklézsiában próféták és tanítók működtek: Barnabás, Simeon, akit Nigernek neveztek, cirénei Luciusz, Manaén, Heródes negyedes fejedelem tejtestvére és Saul" (Apostolok Cselekedetei 13:1)

Kérlek írj egy nevet, nevezz meg EGY  PÁSZTORT (0) , (gyülekezeti szolgálót) a fentiekhez hasonlóan egy bibliai verset használva referenciaként !

  • A köztetek lévő presbitereket, mint presbitertársuk, és mint a Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint a leleplezendő dicsőségnek részese, kérlelem:
    Ne kényszerből, hanem önként legeltessétek Istennek köztetek lévő nyáját. Ne a gyalázatos nyereségért, hanem buzgóságból, ne letiporva a nyájat, mely sorsrészül jutott nektek, hanem a nyáj példaképévé válva.
    1 Péter 5:1
Vissza a tartalomhoz