Felülről születés - mondom

Tartalomhoz ugrás

Felülről születés

Témák
   Hogy születhetik egy ember, ha vén – kérdezte tőle Nikodémus. – Vajon bemehet ő az anyja méhébe, és másodszor születhetik?” Nikodémust meglepte Jézus szava. Még egy születés? Hogyan, bemehet ő az anyja méhébe, és másodszor születhetik? Jézus felülről születésről beszél, amit Izrael tanítója nem tud értelmezni, mert ha ismerte is az újjászületés fogalmát (lásd keretes cikk) , de nem a felülről születésről nem hallott.

   Nézzük meg pontosan, hogyan zajlott le a beszélgetés!
"Volt a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, ki elöljáró volt a zsidóknál. Ez Jézushoz ment éjjel és megszólította: „Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítónak! Hiszen senkinek sincs hatalmában, hogy ezeket a jeleket tegye, csak ha Isten van vele.” „Bizony, bizony ezt mondom neked – felelte neki Jézus –, hogy senki sem láthatja meg Isten királyságát, ha felülről nem születik.” „Hogy születhetik egy ember, ha vén – kérdezte tőle Nikodémus. – Vajon bemehet ő az anyja méhébe, és másodszor születhetik?” Jézus ezt felelte: „Bizony, bizony azt mondom néktek, hogy ha valaki vízből és Szellemből nem születik, nem mehet Isten királyságába be. Ami húsból született, az hús, és ami Szellemből született, az szellem. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, hogy felülről kell születnetek. A Szellem odafúj, ahová akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jő és hová megy: Így van mindenkivel, aki Szellemtől született.” (János ev. 3:1-9)

Kulcs szavak a születés, illetve újjászületés.
  1. ha felülről nem születik
  2. vízből és Szellemből nem születik
  3. húsból született, az hús
  4. Szellemből született, az szellem
  5. felülről kell születnetek
  Mind Jézus, mind Nikodémus a születés szavakat használja két aspektusban:

Felülről születés, azaz születni Szellemtől , illetve vízből születés, azaz asszonytól születni test szerint. Ő maga magyarázza meg, mit ért víz alatt,  ami testtől (húsból) született, az test (hús)

  Bizony, bizony azt mondom néktek, hogy ha valaki vízből és Szellemből nem születik, nem mehet Isten királyságába be. Ami húsból született, az hús, és ami Szellemből született, az szellem. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, hogy felülről kell születnetek.” Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” ((János 3:3), Károli és a régebbi fordítások szerint, újjászületés, görögben felülről születés))

   Mit értünk víz alatt?  "Mikor azonban Jézushoz érkeztek és látták, hogy már halott, nem törték össze a lábát, hanem az egyik katona dárdáját az oldalába döfte. A sebből tüstént vér és víz folyt ki. Az, aki látta, bizonyságot tett róla s az ő tanúságtétele igaz. Ő tudja, hogy igazat mond és azért mondja, hogy ti is higgyetek. Mert azért történtek meg ezek, hogy beteljesedjék ez az írás: „Csontjait nem fogják összezúzni.” (János 19:33-36) Ő az, aki vízen és véren át jött, a Krisztus Jézus. Nemcsak vízzel, hanem vízzel és vérrel. És Szelleme az, aki tanúságot tesz, mert a Szellem az igazság. Mert hárman vannak, akik tanúságot tesznek, a Szellem, a víz és a vér, és a három ugyanazért az egyért van.” (1János 5:6-8) A víz a fenti idézetekben a test szinonimája, ahogy a léleké a vér. Így épül fel emberi lényünk is. Szellem, aki testben lakik és élő lélek is egy személyben.

   "Csakhogy abban állhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed; mert a vér, az a lélek: azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed! Meg ne egyed azt, a földre öntsd azt, mint a vizet". (5Mózes 12:23-24) Mert a testnek élete a vérben van (3Mózes 17:11) Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel. Azért mondom Izráel fiainak: Semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek élete az ő vére; valaki megeszi azt, irtassék ki. (3Mózes 17:14) Hogy Jézus teste megtöretett, 
abban mutatkozott meg, hogy víz folyt ki a szúrt seben keresztül. János a szemtanú nyomatékosítja az evangéliumban, és a levelében is : víz és vér. Test és lélek.

   Visszakanyarodva a Nikodémussal folytatott beszélgetéshez; Jézus azt állítja, hogy a megváltás csak azok számára elérhető, akik testben a világra születtek egy asszony (víz) által , majd hit által, a Szellemtől felülről is születtek. Nem elérhető a megváltás azon teremtmények számára, akik nem születtek meg először asszonytól. Nem használja a vízbe, vagy Szellembe merítés szavakat, és itt nem utal semmilyen bemerítésre, sem nem sugallja a napjainkban elterjedt kifejezéseket, újjászületni víz által, újjászületni Szellem által. Jézus két dolgot nevesít : születni víz által , és születni Szellem által, felülről. 

(Megjegyzés: Nem keverendő a Máté 19: 28-ban írt újjászületés kifejezéssel : 
"Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az õ dicsõségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét")John Wesley így vélekedik :
Amikor egy felnőtt pogány arra a meggyőződésre jutott, hogy a zsidó vallás Istentől való, és fel kívánta azt venni, az volt a szokás, hogy először alámerítették, mielőtt részesülhetett volna a körülmetélésben. Miután pedig már megmerítkezett, azt mondták róla, hogy „újjászületett”: ezen azt értették, hogy aki eddig az ördög gyermeke volt, most már bekerült Isten családjába, és az ő gyermekének számított. Ezt a kifejezést használta tehát Urunk, midőn Nikodémussal beszélgetett, akinek azt „Izráel tanítójaként értenie kellett volna, csakhogy azt Jézus különleges értelemmel ruházta föl, amihez emez nem volt hozzászokva. És ezért kérdez­hette: „hogyan történhet meg mindez?” Szó szerint nem történhet meg. Az ember nem mehet be „anyja méhébe, és nem születhetik meg ismét”. De lélekben igen. Születhet „felülről”, „Istentől”, „a Lélektől” – és ennek módja igen közeli párhuzamban áll a testi születéssel. Ezért van az, hogy mindenkinek, aki asszonytól születik, az Isten Lelkétől is meg kell születnie
John Wesley XLV. PRÉDIKÁCIÓ
Amennyiben az újjászületés alatt a vízbe merítés értendő a zsidó hagyományok szerint, akkor Nikodémusnak nem lett volna oka a meglepődésre, hisz farizeusként, és elöljáróként és Izrael tanítójaként illet volna ismernie a hagyományokat.
Érdekesség: az emberi test több, mint fele víz (kortól, nemtől függően akár a 70%-ot is elérheti) (1) (2)
A tridenti zsinaton megfogalmazott gondolatokból kítűnik, hogy a víztől való ujjászületés tana nem újkeletű, és nem a bemerítkezésről, hanem "keresztelésről" szól:
"II. Aki azt mondja, hogy a valódi és természetes víz nem szükséges kelléke a keresztségnek: és ezért a mi Urunk Jézus Krisztus ezen szavainak:
Ha valaki újjá nem született vízből és Szentlélekből, valami képleges értelmet tulajdonít: átkozott legyen."


XII. Piusz pápa Krisztus misztikus teste  című enciklikájában azonosítja Krisztus misztikus testét az Egyházzal. Jogilag minden megkeresztelt és az Egyház által anyakönyvezett személy tagja az Egyháznak. XII. Piusz szerint 
”Az Egyház tagjai közé azonban valójában csak azokat kell számítanunk, akik az újjászületés fürdőjében részesültek és az igaz hitet vallják, és sem önként ki nem vonták magukat szánalmas bukással a test szervezetéből, sem a törvényes tekintély nem zárta ki őket valami súlyos vétek miatt.”
Vissza a tartalomhoz