Stanley Frodsham - mondom

Tartalomhoz ugrás

Stanley Frodsham

Mások gondolatai
Prófécia az „eljövendő megtévesztésről”

Stanley Frodsham kapta az Úrtól 1965-ben az Elim Bible Institute-on
Egy nagy ítélettel látogatom meg ennek az országnak a lakosságát. Nagy sötétség jön el azokra az országokra, amelyek hallották az evangéliumomat, de továbbra sem a
szerint élnek. A haragommal sújtok le rájuk. A sötétség olyan nagy lesz és a szenvedés olyan fájdalmas, hogy az emberek kívánni fogják a halált, de nem találják azt.
Hosszú haldoklás, éhínség és nagy katasztrófák lesznek.

   A haragom szemmel látható lesz minden istentelenség ellen. Ez nagyon erőteljes módon fog megnyilvánulni. Megismertétek a szeretetemet, de még nem ismertétek meg a haragomat és a szigorúságomat. Az ítéleteim nagyon konkrétak lesznek és nem olyanok, amin könnyen át lehet lépni. A szigorú ítéletem és a bőn elleni haragom nem kerüli el az Én házamat. Sőt, az ítéletem az Én házamban kezdődik el, de előtte meg fogom tisztítani az Én házamat, hogy ne legyen része a haragomban, ami a világ városainak gonoszsága ellen eljön. Mielőtt meglátogatom a nemzeteket az ítéleteimmel, az ítéletet az Én házamon kezdem el. Amikor haragomat ráárasztom a világ városaira, akkorra az Én népemnek el kell különülnie. Egy hibátlan (szeplő és sömörgőzés nélküli) népre vágyom, akiket meg fogok védelmezni az eljövendő haragom idején minden romlottságtól és igazságtalanságtól.
   Fel foglak készíteni titeket az elkövetkezendő napokra, hogy egy nehéz (keskeny) úton járjatok, ami azt fogja eredményezni, hogy folyamatosan hozzám kiáltsatok. Mert amikor a dolgok jól mennek, az emberek nem keresnek engem, hanem örvendeznek a pillanatnyi áldásban. És amikor ez az áldás elmúlik, gyakran letérnek erről az útról és az az út már nem Hozzám vezet. Megmutatom nektek ezeket a dolgokat, hogy folyamatosan és nagy szorgalommal kereshessetek Engem. 

   Amikor Engem kerestek, meg fogom nyitni a szemeiteket azokra az igazságokra, amiket korábban nem láttatok meg; és ezek olyan igazságok, amik képessé tesznek benneteket arra, hogy megálljatok ezekben az utolsó nehéz időkben. Amikor a testvéreitek üldöznek, sértegetnek és elutasítanak benneteket, akkor ti teljes szívvel fogtok Hozzám fordulni és keresni Engem a szellemi életetekben lévő szükségeitekkel. És amikor a szenvedés eljön rátok, ti képesek lesztek megállni abban. Sokan ide-oda fognak hányódni. Az emberek kudarcot vallanak az szívükben, mert mindenfelé csak bajok lesznek. Mivel ezek a napok olyan rettenetesek lesznek, mint ami még nem volt soha azelőtt.

  Amikor hatalmas ébredési erővel meglátogatom a népemet ez azért lesz, mert előkészítem őket arra a sötétségre, amely ezután lesz. A dicsőséggel nagy sötétség következik, a dicsőség az előkészítés erre a sötétségre. Képessé teszem a népemet arra, hogy átmenjen rajta Szent Lelkem hatalmas meglátogatása által.

   Ügyeljetek, vigyázzatok magatokra, különben fel fogtok fuvalkodni és azt gondoljátok, hogy már megérkeztetek. Sokan felfuvalkodnak majd ebben az órában úgy amint a régi napokban is. Akkor is sokan megkapták az üzenetemet, de nem követték azt.

   Nem én kentem-e fel Jéhut? Mégis azok a dolgok, amiket megkívántam tőle, nem teljesedtek be, nem mentek végbe az ő napjaiban.
Hallgassatok a hírvivőkre, akiket küldök, de egy ember személyét se tegyétek a csodálat tárgyává. Mert sokan azok közül, akiket hatalmasan felkenek jelekkel és csodákkal, felfuvalkodottá lesznek, felemelik és alapzatra helyezik őket, de le fognak esni az útfélre. Nem szívesen teszem ezt, mivel gondoskodtam arról, hogy képesek legyenek megállni. Sokakat elhívok ebbe a szolgálatba és felfegyverzem őket, de emlékezzetek rá, hogy sokan elesnek majd ebben az órában. 

   Nagy fényesség lesz körülöttük, az emberek gyönyörűséget találnak a szolgálatukban, de hamis és hitető lelkektől félrevezettetnek és a népemből is sokakat eltérítenek. Figyeljetek nagyon ezekre a dolgokra, mert az utolsó napokban hitető lelkek fognak megjelenni. (1.Tim. 4:1) sokakat el fognak téríteni a felkentek közül. Sokan elesnek majd a különböző testi vágyak által és mert megsokasodik az életükben a bőn. De ha engem szorgalmasan kerestek, akkor az én lelkemet belétek helyezem. Így aztán amikor az egyik jobbra a másik meg balra tér el, akkor ti nem fogtok velük együtt eltéríttetni.
Népemet buzgón kell figyelmeztetni az előttük álló napokat illetően. Sokan fognak hamis, hitető lelkeket követni. Már most sokan vannak a Krisztus Testében, akik elhitetik a népemet. Ezek olyanok, akik igazak és igazán cselekszenek. Sokan vannak, akik betakarják a bűneiket a nagy teológiájukkal és teológiai magyarázataikkal, de figyelmeztetlek titeket a hitető lelkekre, akik az én népemet gonosz útra irányítják. Sokakat felkenek közülük, hogy megtisztítsák és megrostálják az én népemet, mert szent népre van szükségem. Sokan jönnek hitető lelkülettel és kitartanak a testi csábítás mellett. Meglátjátok majd, hogy ezek után újból megszerzem népemet, az út pedig egyre keskenyebb lesz és csak kevesen lesznek, akik azon járnak.

   Ne engedjétek becsapni magatokat, az én utam az igazak ösvénye. Habár a Sátán világosság angyalaként jön, ne figyeljetek rá.
Azok, akik csodákat visznek ugyan végbe, de nem az én igazságomat szólják, ők nem tőlem vannak. Azok, akiket jóllehet nagy tömeg követ, de nem a megtisztulásról és a szentségről beszélnek, nem tőlem valók. Figyelmeztetlek benneteket nagyon hangsúlyosan, hogy meg fogom ítélni a házamat és lesz egy gyülekezetem ránc és folt nélkül, amikor eljövök. Kívánom megnyitni a szemeiteket és szellemi értelmet adni nektek, hogy be ne csapjanak titeket, hanem előttem járjatok szívetek egyenességében, szeretve az igazságot és megvetve minden gonosz utat. Nézzetek rám, és megláttatom veletek a szellem szemével azokat a dolgokat, amelyek a sötétségben rejtőznek. Ezek nem láthatóak az emberi szem számára. Engedjétek, hogy így vezesselek benneteket, hogy megelőzhessétek a sötétség hatalmát és harcolhassatok ellene. Nem a test és a vér ellen van ez a küzdelem, mert ha ezen a módon harcoltok, semmit sem fogtok véghezvinni.

   Ha azonban engeditek, hogy én vezesselek és harcoljak a sötétség hatalma ellen, akkor azok le fognak veretni és népemnek szabadságot szereznek. Figyelmeztetlek, hogy kutassátok buzgón az Írásokat az utolsó napokra vonatkozóan, mert azok a dolgok, amelyek megírattak, valóságosan ki fognak nyilatkoztatni. Jönnek a népem közé hitető, hamis lelkek egyre nagyobb számban, akik az igazság mellett szólnak és megnyerik majd a népem kegyét és szívét.

   Megvizsgálva az Írásokat az emberek ezt mondják majd: „Nem igaz-e amit ezek az emberek szólnak?” De miután megnyerik az emberek szívét, akkor és csakis akkor fognak előhozakodni a rossz, hamis tanaikkal. Pontosan ezért mondom és figyelmeztetlek benneteket: Ó emberek, ne adjátok át szíveteket embereknek, se ne emeljetek embert a csodálatotok tárgyává, mert éppen ezeken a személyeken keresztül fog a Sátán népem közé férkőzni. Ügyeljetek a csábítóra! Gondoljátok, hogy egy csábító, hamis lélek majd egy új eretnekséget fog előkapni és azt fitogtatni az emberek előtt? Nem, hanem az igazságosság szavait fogja szólni és a világosság szolgájaként fog feltűnni az Igét hirdetve.  Az embereket pedig meg fogja nyerni a szavaival miután már megnyerte a szívüket, előhozzák tanaikat és becsapják az embereket. Ők pedig ezt fogják mondani: „Nem ezt és ezt mondta-e? Nem ellenőriztük-e az Ige alapján? Tehát ő az igazság szolgája. Amit pedig éppen most mondott, azt ugyan nem látjuk az Igében, de igaz kell legyen, mert minden mást, amit mondott, igaz.” Ne engedjétek becsapni magatokat! Mivel a hamis lélek azon fog dolgozni először is, hogy sokak szívét megnyerje és csak azután hozakodik elő a hamis tanaival. Nem tudjátok megkülönböztetni az enyéimet azoktól, akik nem az enyéim akkor, amikor prédikálni kezdenek, mondja az Úr. De engem keressetek szüntelenül, és amikor ezeket a tanokat előhozzák, akkor megjelenik a bizonyság a szívetekben, hogy ezek nem tőlem valók.

   Ne féljetek, mivel figyelmeztettelek benneteket. Sokakat be fognak csapni, félrevezetni. De ha szentségben és egyenességben jártok a ti Uratok és Istenetek előtt, megnyílnak a szemeitek és az Úr Isten fog megvédeni benneteket életetek minden napján. Ha folyamatosan az Úrra néztek, akkor fogjátok majd tudni, mikor vesz a tanítás rossz irányt. Nem fogtok félrevezettetni, ha igaz a szívetek, mondja az Úr, én megtartalak titeket. Ha szüntelenül reám néztek, én megtartalak titeket.
Az igazság szolgájával ez fog történni, mondja az Úr, ha az élete megegyezik az Igével, ajkai szent igazságot szólnak, a szolgálatában nem lesz zavarodottság. Amint megjelenik a zavarodottság, azonnal tudni fogjátok, hogy az nem az igazság követe. A csaló, a hamis lélek először az igazat beszéli, majd ezután a tévelygést, hogy betakarja a saját bűnét, amelyet szeret.

   Figyelmeztetlek és parancsolom nektek, mondja az Úr, hogy tanulmányozzátok az Írásokat a hamis tanítókat illetően, mivel ez az egyik legnagyobb veszélye a Gyülekezetnek ezekben az utolsó napokban. Az a kívánságom, hogy az én Igémben erősödjetek meg szilárdan, nem pedig emberek személyében és szolgálataikban.

  Nem fogtok meginogni úgy, ahogy sokan meginognak majd. Megtartalak benneteket az igazság ösvényén. Keressetek engem, szorgalmasan kérdezősködjetek tőlem, hogy halljatok valamit abból, amit megtudhattok. Azért jöttem, hogy életetek legyen és bővölködjetek, és hogy győzzetek, amint én is győztem. A kereszten győztem a Sátán minden hatalma felett, és arra hívtalak el titeket, hogy ugyanazon az úton járjatok. Azok ugyanis, akik nem szolgálják Jézus Krisztus keresztjét és megfeszített életét, azok nem értik meg az igazságot. Amikor az életeteket a keresztre adjátok, akkor lesz győzelmetek, amelyet én megtapasztaltam. Amint a kereszten vagytok és énbennem, meg fogjátok ismerni a feltámadásom erejét.

  Amikor elérkeztem a dicsőségembe, akkor a fejedelemségek és hatalmasságok, amelyek a magasságban vannak, összetöretnek. Ne féljetek, mert én adtam nektek hatalmat és erőt, ami által a sötétség hatalmát megtapodjátok és előrehaladtok győzedelmesen. A kereszten minden dolog felett győzelmet szereztem. Az életem kiárad rajtatok keresztül amint beléptek ezekbe a drága igazságokba. Nézzetek rám és tegyétek magatokévá az én életemet. Amint a szemetek és a vágyatok felém irányul és megismeritek majd, hogy mit jelent velem együtt megfeszíttetni, akkor azt is megismeritek majd, hogy mit jelent általam feltámadni.

  Nem a földi életem, hanem az a keresztre adott életem volt az, amely nyilvánosan megrontotta és kifosztotta a sötétség fejedelmét és hatalmát.
   Igazságokat mutatok nektek, amelyet megismerve ti is győztesek lehettek és erőt vehettek a gonosz felett. Ez az igazság felszabadít titeket és felszabadítja azokat, akik körülöttetek vannak. Megismeritek az én szenvedéseimben való részesüléseteket, mondja az Úr. Nincs más út, amely által részesei lehettek velem a mennyei uralomnak és dicsőségnek, csak ha isztok a szenvedésem poharából is. Ha vele együtt szenvedünk, mondja az Írás, akkor vele együtt dicsőülünk is meg.

  Arra vágyom, hogy ezeket az igazságokat valósággá tegyem bennetek. Kijelentést adtam nektek, hogy hatalmatok legyen legyőzni a gonoszt és a kötelékeket, amelyek vannak az életetekben. Ha tényleg megítélitek magatokat, akkor nem fogtok megítéltetni. Amint az én orcámat keresitek, és megtisztítjátok magatokat általam minden igazságban és szívetek egyenességében, akkor a rejtett helyeken ítéllek meg titeket. A dolgok pedig, amelyek a szívetek titkai, azok nem fognak mások előtt nyilvánvalóvá válni körülöttetek.

   Titokban teszem ezt, és senki sem fog tudni róla. A szégyen pedig, amely sokak arcán láthatóvá lesz ebben az utolsó órában, nem lesz látható a ti arcotokon. Ezért aztán szeretettel és könyörülettel tanítalak benneteket. Ezért mondottam, hogy aki megítéli önmagát, az nem ítéltetik meg. Nincs abban gyönyörűségem, ha az enyéim szégyene mindenki által láthatóvá válik. Hogyan ítéljem meg a világot, ha nem a saját népemmel kezdem? Figyeljetek mindazokra, amelyeket mondok nektek. Ha nem figyeltek rám, akkor a szégyen mindenki előtt nyilvánvalóvá válik. Az szeretném, ha megfigyelnétek az én életemet, amit a földön éltem, a rajtam lévő kenet hatalmas volt, mégis óriási kísértések vettek körül minden oldalról. Egyszer ilyen, máskor más formában, először a világ királyságát és dicsőségét ajánlva nekem, majd gyalázkodással, udvarlással, mindent felerősítve és üldözéssel. Nagy dicsőség fog népemnek adatni, mégis tudnotok kell, hogy ebben az utolsó órában a kísértés minden oldalról erősödni fog.

   Gyülekezetem dicsősége nagy lesz, és nagy lesz az ellenség kísértése is, hogy eltérítse népemet arról az útról, amelyikre rendeltem őket. Figyelmeztetlek, hogy amikor a dicsőség megnyilvánul, nagy lesz a kísértés is, egészen addig, amíg csak nagyon kevesen lesznek azok, akik be is fejezik a versenyt azok közül, akik elkezdték. Először is hatalmas földi vagyont és jólétet ajánlanak fel nekik, majd gyalázat és hitetlenség győzi le őket. Gondold meg a célodat ebben az utolsó órában. Mindenkor mindenki szembe fog szállni veled és próbálkozni fog mindennel, hogy eltérítsen a szentség útján való haladásodtól. Meg van írva rólam, hogy arcommal, miként egy kovakő abba az irányba néztem, amelyet az én Atyám előírt a számomra.

  Hallgassatok hát az Úr szavára, ha be akarjátok fejezni a versenyt hatalmas győzelemmel és dicsőséggel, el kell tökélnetek, hogy arcotokat, mint egy kovakő az Úrra irányítjátok nagy-nagy határozottsággal. Azon a versenypályán kell haladnotok amely előtökbe adatott. Szeretteitek közül és azok, akik veletek haladtak sokan üldözni fognak benneteket, és még ők is megpróbálnak elfordítani titeket a versenypályátokról. Sok beszéddel, amely helyesnek látszik a természetes értelem számára, fogják megpróbálni, hogy eltérítsenek benneteket. Nem megrótta-e Krisztus Pétert, amikor megpróbálta eltéríteni őt arról az útról, amelyet az Atya írt neki elő?

   Értsétek meg ezt a két dolgot és elmélkedjetek róla komolyan ebben az utolsó órában. Az üldözés és a sötétség éppen olyan nagy lesz, mint a dicsőség, mégpedig azért, hogy a választottakat és felkenteket elfordítsák arról az útról, amelyet az Úr mutatott nekik. Sokan lesznek, akik elindulnak, de kevesen lesznek azok, akik képesek lesznek befejezni a futásukat, mert hatalmas kegyelemre lesz szükség ahhoz ebben az órában, hogy ki lehessen bírni egészen a végéig. A kísértés és az üldözés az Úr életében állandóan jelen volt.

   Megkísértetett a Sátán által sok féle formában és nem hallgatott rá, hanem letette az İ életét a kereszten. Ne gondoljátok, hogy lesz üldöztetés nélküli időszak. Ne gondoljátok, hogy lesz kísértésmentes idő. Mindkettő lesz a felkenetésetektől kezdve egészen a pályafutásotok befejezéséig. Nehézségek és nagy üldöztetések egészen végig. Szükséges, hogy az Úr előkészítsen benneteket, hogy mindezek felett győzhessetek minden dologban, hogy képesek legyetek befejezni a pályafutásotokat. Az üldöztetés szaporodni fog amint a felkenetés is nagyobbá lesz.

Halljátok meg ezeket a szavakat:

   „Az én kegyelmem elegendő a számotokra ebben az órában. Az igazság és egyenesség ösvényén fogja az Úr vezetni az Ő népét, és olyan helyre vezetni, amelyet Ő választott ki erre az időre. Mert az Úr az igazság helyét választotta. Ez a szentség helye ahol Ő fog táborozni körülöttük, és mindazok, akiket az Úr vezet erre a szent helyre fognak elvezettetni, mert az Úr gyönyörködik abban, hogy az Övéiben lakozzék. Gyönyörködik az Úr abban, hogy az Övéi által jelentse ki magát. Az Úrnak a szentsége az Ő népén keresztül nyilvánul meg. Engedd, hogy az Úr belevezessen a nehéz helyzetekbe. 
A régi napokban is az Úr vezette a népét olyan helyeken át ahol még senki nem lakott, ahol még senki nem járt. Ez a nagy veszély helye volt és a halál árnyékának a völgye. Valóban az Úr vezeti az Ő népét ilyen helyeken át, mégis elviszi népét a nagy dicsőség és győzelem helyére.

   Értsétek hát meg, hogy a dicsőséghez vezető út nagy veszéllyel jár, de az Úr kegyelme lesz veletek ebben az órában. Helyezzétek Őbelé a bizalmatokat, és Ő bevisz titeket a szentség helyére, mert be kíván vinni benneteket az Ő nagy örömébe és életébe.

  Bízzatok benne! Ne bízzatok emberekben! Ezen a helyen, ahova az Isten vezet megőriz azoktól a hangoktól, amelyek megpróbálnák eltéríteni őket az útról, amely számukra ki lett jelölve. Beviszi őket egy olyan helyre ahol Ő szól és Ő vezeti a népét. Ez a nagy kegyelemnek és a nagy dicsőségnek a helye. Valóban Ő fog körülöttük tábort ütni. Bízzatok Benne és akkor tényleg bevisz benneteket erre a helyre. Ne féljetek az elkövetkező napoktól! Csak attól féljetek, hogy azon a úton járjatok, amely az Úr tetszése szerint való. Eljött az ideje, hogy irányítsam és felépítsem az én Gyülekezetemet. Valóban szeplő és sömörgőzés nélkülinek kell lennie. Olyan munkát fogok végezni az én Szerelmesemben, amely még soha nem volt látható a világ megalapítása óta. Megmutatom nektek ezeket a dolgokat, hogy szorgalmatossággal keressétek az Urat teljes szívetekkel, és megőriztessetek az Ő csodálatos kegyelme által.

   Ne futkossatok ehhez a személyhez meg amahhoz, mert az Úr rendelte el a ti megváltásotokat, ami Benne és egyedül csakis Őbenne van. Ne szaladjatok egyik pásztortól a másikig, mert egy nagy szétszórattatás lesz a földön.

   Éppen ezért Őreá nézzetek, hiszen valóban Ő teszi világossá ezeket a dolgokat a számotokra. Ne tekintgessetek ide-oda, ne keressétek a kutakat, amelyekben valamikor víz volt, hiszen azok nincsenek többé. Amint szorgalmasan kerestek engem, megsokasítom az erőtöket és a hiteteket, és kegyelmem által képesek lesztek előkészülni az elkövetkező időre. Az igazság, amelyet kinyilvánítottam nektek részetekké kell, hogy váljék nemcsak mint tapasztalat, hanem a lényetek élő részévé kell lennie. Nincs-e megírva, hogy igazságot kívánok a legbensőtökben? Az Úr igazsága fejeződik ki a legbensőbb lényetekben és ez fogja megtartani az életeteket. Sokan meg fogják tapasztalni az igazságot, de az igazságnak az életetek részévé kell válnia. Amint férfiak és nők rátok tekintenek, nem csak a hangotokat fogják hallani, hanem látni fogják ennek az igazságnak a kifejezését legbensőbb lényetekből.

   Sokan legyőzettetnek, mivel nem hagyták, hogy az igazság minden időben a részükké legyen. Azonban megmutatom nektek ezeket az igazságokat, amelyek azért vannak, hogy részetekké váljanak, hogy előkészüljetek és mindent elvégezzetek, megállhassatok ebben az utolsó órában.
„Akinek van füle, hallja mit mond a Lélek a Gyülekezetnek."
Fordította: Kurucz Lídia
Vissza a tartalomhoz