UA-63663486-1

mondom

Tartalomhoz ugrás

Sámuel pedig fölnevekedék, és az Úr vala ő vele, és semmit az

ő ígéiből a földre nem hagy vala esni. (1Sámuel 3:29)


És monda az asszony Illésnek: Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy,
és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon: igazság. (1Királyok 17:24)
„Tanító, tudjuk, hogy helyesen szólasz és tanítasz, hogy nem nézed senki személyét, hanem az Isten útját az igazság alapján tanítod." (Lukács 20:21)
Az Ige testté lett,                         nem holttestté

 Családjaink életében látjuk Isten folyamatos munkáját. Generációról-generációra változást hoz a kijelentett Ige. Nagyobb világosságot kaptunk, mint apáink, - akik a számukra kijelentett igazságok szerint élték meg a hitüket - és tudatában vagyunk annak is, hogy az Urral járó utódaink tovább jutnak az Igazság keresése közben, mint mi. Isten Igéje nem változik. Az egyén, és a társadalom változik meg, mikor Isten szavának engedve cselekszik. Még mindig ugyan azt a Bibliát olvassuk, mint elődeink, mégis újdonságként hatnak egyes részek. Olyan dolgokra lett rálátásunk, amelyeket ők nem értettek, nem érthettek meg. Az Ige hasogatása közben finomabb eszközök állnak rendelkezésünkre. Míg ők, kőbaltát használtak, ma finom fejszékkel dolgozhatunk, és jön a nanotechnológia, amikor kiderül, hogy ugyanaz az anyag más tulajdonságokkal is bírhat. Nem lekicsinyíteni szeretném elődeink munkáját, hitét, hanem rámutatni arra, hogy nem értük el a befejezettség állapotát. Azok a kijelentések, amelyekre ráállva emberek, egykor társadalmi berendezkedéseket változtattak meg, a mai korban kevésnek bizonyulhatnak. A ma nemzedékének is le kell ásnia az alapokig. Nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám Ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. A kőszikla az Atya kijelentése arról, hogy Jézus a Krisztus. A hitünk alapja nem teológia, hanem kijelentés. Az Ige testté lett, nem holttestté. A Bibliát ma is a Szent Szellem teszi élővé számunkra kijelentés által, így él tagjainkban a belénk oltott (Jak 1:21) élő és ható Isten beszéde (Zsid 4:12), Jézus Krisztus (Gal2:20)Szenteld meg õket a te igazságoddal! A te ígéd igazság. (Ján 17:17)

Nem Isten Igéje volt az soha sem, amit arra használtak, hogy embereket 
vallásos demagógiával terheljenek, kötelékben tartsanak. ...nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik  (Máté 23:4)      Jaj néktek is törvénytudók! mert elhordozhatatlan terhekkel  terhelitek meg az embereket (Luk 11:46)
Jézus pragmatikusan állítja szembe a teológusok "igazságát" az Isten 
igazságával.  Azt állítva, hogy azok, akik az Írásokat kutatják sem nem ismerik,  sem nem bírják az Isten szavát (logos) Élettelen, üres szokásokká degralálják a kijelentett Igét, - amilyenek ők maguk is - és Istentelenné, vallásossá teszi az az őket hallgatókat is.
jaj néktek képmutató teológusok és farizeusok, mert a mennyeknek országát  bezárjátok az emberek elõtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni,  azokat sem bocsátjátok be. Jaj néktek képmutató teológusok és farizeusok, mert  felemésztitek az özvegyek házát, és színbõl hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert  megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek õt, kétszerte inkább magatoknál.  (Máté 23:13-15) Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam; És nem akartok hozzám jõni, hogy életetek legyen! (Ján 5:38-40) Tanítványaihoz azonban így beszél: megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. (Ján 8:32) 
Nem üres, hanem élettel teli beszéd ez!
A szellem az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, szellem és élet. (Ján 6:63) Nem küldettünk arra, hogy beszéljünk Isten Igéjéről, csak arra, hogy hírdessük Isten élő Igéjét úgy, ahogy Illés tette: Az Úrnak az Igéje igazság legyen a mi ajkainkon!
Egyikünk se gondolja, akik ezt az oldalt, hogy az igazság letéteményese volna. Tisztában vagyunk korlátainkkal, hogy rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, tükör által homályosan látunk (1Kor 13:9-12)
Tehát megragadjuk a számunkra kijelentett dolgokat, és meg is osztjuk azokat, A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké (5Mózes 29:29) Nem ismerünk egyetlen Mózeshez hasonló halandót se, aki szemtől-szembe társaloghatna Istennel, és megmondhatná a tutit. Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal. Nem így az én szolgámmal, Mózessel, a ki az én egész házamban  hív. Szemtől szembe szólok õ vele, és nyilvánvaló látásban; nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja (4Mó 12:6-8)
 Szóval ez a Mózes, aki ilyen baráti kapcsolatba került a Teremtővel, és Istenné tétetett (Az Úr pedig monda Mózesnek: Lásd, Istenévé teszlek téged a fáraónak 2Mózes 7:1) arról beszél, hogy EGY próféta fog megjelenni, aki hozzá hasonló tulajdonságokkal bír. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok! (5Mó 18:15) Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátok fiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, a mit csak szólánd néktek. (ApCsel 3:22) Ez ama Mózes, ki az Izráel fiainak ezt mondotta: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem: azt hallgassátok. (ApCsel 7:37) Jézus Krisztus az a személy, akiről az Írás szól, Ő az a személy akire hallgatunk, aki megosztja az ő teljességét a tagokkal rész szerint. A MONDOM oldal és fórum egyik célja, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy ki-ki megoszthassa azt a részt, töredéket, amelyet kapott a bibliai alapelveket betartva. Megkérdőjelezünk dogmákat, szent tradíciókat, amelyek egy része idejétmúlt hagyomány, más részük félreértésen alapul, nagy részük azonban a világból átvett babonás gyakorlat.  Hagyományaitokkal erőtlenné teszitek Isten beszédét (Márk 7:1-13) fedte Jézus  a nála összegyűlt farizeusokat Hiába tisztelnek engem, amikor tanítás közben emberi parancsolatokat hírdetnek. Ti elhagytátok az Isten parancsolatát, s emberek hagyományaihoz ragaszkodtok  ...Õ (Ezékiás) rontotta le a magaslatokat, törte el az oszlopokat, és vágta ki az Aserát, és törte össze az érczkígyót is, a melyet Mózes csinált; mert mind az ideig az Izráel fiai jóillatot tettek annak, és nevezék azt Nékhustánnak. (2Ki 18:4) Ez az az érckígyó, amelyről Jézus így beszélt: mint ahogy Mózes is felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember Fiának is felemeltetnie, hogy örök élete (zoe és nem bios, azaz nem földi, biológai élet fizikai testben) legyen  mindenkinek, aki hisz (János ev. 3:14-15)

-Tudod, Isten miért két kőtáblán adta Mózesnek az ő parancsolatait?
-Mert nem mondhatta azt neki, hogy itt ez a laptop, amikor leérsz a táborba, megnyitod ezt a file-t, nyomtasd ki 40 000 példányban, és osszad szét
Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása,  nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek. (1Kor 14:26)
Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek (rabbi),  mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van. Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus. Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. (Mát 23:8-11)
Vissza a tartalomhoz