Megelégedett - elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

utolsó napokban halmoztatok fel kincseket - nem jön a világosságra, hogy tettei rá ne bizonyuljanak

Közzétette goseer itt Megelégedett · 17/12/2016 18:06:00
Tags: gazdagság
   Mindenki gyűlöli a világosságot, aki hitványságokat cselekszik, és nem jön a világosságra, hogy tettei rá ne bizonyuljanak. 
Aki ellenben az igazságot cselekszi, világosságra megy, hogy tetteiről nyilvánvalóvá legyen, hogy Istenben tette őket.

   Nos hát, ti gazdagok, hangos sírásban törjetek ki, rágondolva nyomorúságaitokra, melyek rátok jönne. Gazdagságotok már rothadásban van, ruháitok molytól rágottak, aranyotokat, ezüstötöket rozsda emészti, s a belőlük terjedő méreg tanúbizonyság lesz egyszer ellenetek, és meg fogja emészteni húsotokat, mint a tűz. Az utolsó napokban halmoztatok fel kincseket. Íme, a földjeiteket lekaszáló munkások bére, melyet tőlük elvontatok, kiált, s az aratók kiáltásai bementek a Seregek Urának fülébe. Dőzsöltetek, bujálkodtatok a földön, a levágás napjára hizlaltátok szíveteket. Elítéltettétek, meggyilkoltátok az igazságost. Senki sem szegül nektek ellen.De te, oh Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet

Közzétette goseer itt Megelégedett · 20/8/2015 10:41:00
   Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből, és Saul kezéből. És monda: Szeretlek Uram, én erősségem! Az Úrnak beszéde tiszta; pajzsuk õ mindazoknak, a kik bíznak benne.
   Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, a kik hatalmasabbak voltak nálamnál. Rám jöttek veszedelmem napján; de az Úr volt az én támaszom. És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.
Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem; Zsoltárok 18

Dávid zsoltára; fia, Absolon elõl való futásakor.Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a reám támadók! Sokan mondják az én lelkem felõl: Nincs számára segítség Istennél, Szela. De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsõségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és õ meghallgata engemet, az õ szentsége hegyérõl. Szela. Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptõl sem, a mely köröskörül felállott ellenem.
Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arczul minden ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod. Szela. (Zsoltárok 3)
Gondviselés a családról

Közzétette goseer itt Megelégedett · 21/7/2015 20:24:00
   Ha pedig valaki az övéiről s főleg házanépéről nem gondoskodik, az olyan a hitet megtagadta s rosszabb a hitetlennél (1Timoteus 5:8) 

   Mert nem a gyermekek tartoznak a szülőknek vagyont gyűjteni, hanem a szülők a gyermekeknek (2Korintus 12:14)mély szegénység

Közzétette goseer itt Megelégedett · 1/7/2015 10:28:00
   Hadd ismertessem meg veletek testvéreim azt a kegyelmet, melyet Isten Macedónia egyházainak adott, hogy a nyomorúság sok próbatétele között túláradó örömüket és mélységes szegénységüket őszinteségük gazdagsággá sokasította, mert tanúja vagyok, hogy képességükhöz mérten, sőt képességükön felül is adakoztak, önként. Sok kérleléssel könyörögve kérték tőlünk azt a kegyelmet, hogy a szentek kiszolgálásában közösséget vállalhassanak. De nemcsak annyit tettek, amennyit reméltünk, hanem még magukat is odaadták először az Úrnak, azután Isten akaratával nekünk is... (2Korintus 8:1-5)

   Mert ha a készség megvan, az annak mértékében kedves, ami van, és nem annak mértékében, ami nincs. Ne úgy legyen, hogy míg másoknak könnyebbségük támad, nektek nyomor, hanem egyenlően legyen. A mostani időben a ti bőségetek egészítse ki amazok hiányát, hogy azután azok bősége pótolja a ti hiányotokat, hogy egyenlőség legyen, aszerint amint írva van: „Annak, aki sokat gyűjtött, nem volt többje, s aki keveset gyűjtött, nem volt kevesebbje.”  (2Korintus 8:12-15)porból és porrá

Közzétette curit itt Megelégedett · 27/6/2015 22:35:00
Király és paraszt is ugyanabba a dobozba kerülnek a sakk parti végén...Nem fél

Közzétette goseer itt Megelégedett · 26/6/2015 15:25:00
   Úgyhogy bizalommal szólhatunk így: „Az Úr segítségem! Félni nem fogok. Mit tehet nekem ember?”  (Héberekhez (Zsidókhoz) írt levél 13:5)
   Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember? (Zsoltárok 118:5-6)
  Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlök, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hágy téged. (5 Mózes 3:16)
megelégedett

Közzétette goseer itt Megelégedett · 25/6/2015 22:18:00
   Pénzkedveléstől mentes legyen életetek forgása, elégedjetek meg azzal, amitek van, hiszen Isten maga mondta: „Nem mondok le rólad, sem el nem hagylak téged.” (Héberekhez (Zsidókhoz) írt levél 13:5) (Meg nem áll senki elõtted életednek minden idejében: a miképen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tõled (Józsué 1:5))

  Az igazság Szellemét, akit a világ nem képes befogadni, mert nem látja, s nem is ismeri őt, ti ellenben ismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok. (János ev 14:17-18)Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz