Akinek füle van, hallja meg! - elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Törvény nélküli kegyelem?

Közzétette Charles Finney itt Akinek füle van, hallja meg! · 23/4/2019 21:31:00
Tags: TÖRVÉNY
„A törvény feladata mindig is az, hogy utat készítsen a kegyelem számára. Ha azonban az emberek tájékoztatásánál ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor majdnem biztos, hogy az hamis reménységhez és a kereszténység alapelveinek hamis bemutatásához vezet, ezzel együtt ahhoz, hogy hamis megtérőkkel töltjük meg a gyülekezetet”
„Az idő ezt igazolni fogja”
(Charles Finney)

„Mindez a törvény haszna és szerepe iránti mélységes tudatlanságból ered, amely azt bizonyítja, hogy akik ezt teszik, azok sem Krisztust nem ismerik, sem pedig az élő hitet, de legalábbis csecsemők Krisztusban és képzetlenek az igazság beszédében”
(John Wesley)

„A sátán, minden megtévesztés istene naponta alapít új szektákat. A legutóbbi, melyről sohase gondoltam volna, hogy felütheti a fejét, azt tanítja, hogy az egyházat meg kellene szabadítani a tízparancsolattól, és hogy az embert nem kell megijeszteni a törvénnyel, hanem Krisztus kegyelmét hirdetve kell nyájasan a lelkére beszélni”
(Luther Márton)

„Nem fogják elfogadni a kegyelmet mindaddig, amíg nem reszketnek az igaz és szent Törvény előtt”
(Charles Spurgeon)

Ez az oka annak, hogy annyi »elhamarkodott megtérő« van”. Ez az, amelyik egy csapásra kikel, majd eltűnik, mert a köves talaját nem szántották föl. A törvény nem juttatta őket bűntudatra. Ők a „kövesföld-hallgatók”, más szóval a „hamis megtérők”.
(George Whitfield)
ajándékokat és pénzt fogadjon el?

Közzétette Apollonius itt Akinek füle van, hallja meg! · 18/4/2019 20:54:00
Tags: TIZED
Efézusi Apollonius (200-210)

"De ki ez az új tanító? A munkái és tanítása elárulja őt. Ez az, aki a házasság feloldását tanította, aki lelkükre kötötte a böjtöt, aki Perugát, Tymiuszt, Jeruzsálemet és Frígia kis városait hívta, mert tizedeket kívánt szedni a mindenfelé élő emberektől, aki adóbehajtókat állított fel, akik ravaszul kieszelték, hogy ajándékokat vegyenek el 'önként való' felajánlásoknak nevezve, aki fizetéseket biztosít azoknak, akik széles körben terjesztik a tanításait, hogy a mohóság útján a doktrína tanítása uralkodhasson.

[...]

Közzé tesszük nektek, hogy ezek az első prófétanők, amint betöltötte őket a 'szellem', elhagyták férjeiket. Milyen hamissággal voltak tehát vétkesek azzal, hogy Priszkát szűznek nevezték!

Nem gondoljátok, hogy az összes Írás megtiltja a prófétának, hogy ajándékokat és pénzt fogadjon el?

De ne időzzünk tovább ezeken a dolgokon, beszéljen [inkább] nekünk a prófétanő Alexanderről, aki mártírnak hívja magát, akivel együtt díszlakomáznak, akit magát is sokan tisztelnek (hódolnak), akinek rablásairól és egyéb merész tetteiről, amikért meg is büntették, nem szükséges beszélnünk, hiszen [most is] őrizet alatt van. Melyikőjük* bocsátja meg a másik bűneit? A próféta a mártír rablásait, vagy a mártír a próféta pénzsóvárságát? Mert amíg az Úr azt mondta: "Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se két ruhát" - ezek az emberek, szöges ellentétben ezzel, megszegték a parancsot ezen tiltott dolgok megszerzése által. Mert be fogjuk mutatni, hogy azok, akiket közöttük prófétáknak és mártíroknak hívnak, nem csak a gazdagoktól szereztek pénzt, hanem a szegényektől, árváktól és özvegyektől is.

[...]

Az is illő, hogy egy próféta összes gyümölcse meg legyen vizsgálva. Mondjátok el nekem: Egy próféta festi-e a haját? Használ-e egy próféta festéket a szemén? Vajon egy próféta a ruhák szeretője-e? Egy próféta játszik-e játékasztaloknál és kockával? Vajon adja-e pénzét kölcsön egy próféta kamatra? Vallják hát meg ők, hogy ezek megengedhetőek-e, avagy sem. Mert én az én részemről be fogom bizonyítani, hogy ezek a dolgok előfordultak közöttük."Naggyá lenni

Közzétette William MacDonald itt Akinek füle van, hallja meg! · 23/1/2019 19:15:00
Tags: LEGKISEBB
       ,És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek!" Jeremiás 45,5
   Még az Úrért való munkának is van egy igen alattomos kísértése: ,,Naggyá lenni" - nevünket az újságban látni vagy a rádióban hallani. Ez igen veszélyes csapda. Megfosztja Krisztust a dicsőségtől, minket pedig a békességtől és az örömtől.
    C. H. Mackintosh mondotta: ,,Mindig rendkívül nagy veszélyt jelent, ha egy ember vagy a műve ismertté lesz. Bizonyos lehet benne, hogy a Sátán elérte célját, ha a figyelem bárkire vagy bármire irányul, és nem az Úr Jézusra magára. Talán a munkát a legegyszerűbben kezdték, de ha nem volt a munkásban szent éberség és lelkület, s ő, vagy munkája gyümölcse fölkeltette az általános érdeklődést, akkor könnyen az ördög csapdájába esik. A Sátán állandó célja, hogy az Úr Jézust megfossza dicsőségétől. És ha ezt a célját valamilyen, látszólag keresztyén munka által éri el, akkor - átmenetileg - még nagyobb győzelmet aratott." Jól fejezte ki ezt Denney (James 1856-1917, skót teológus) is: ,,Senki se állíthatja egyidejűleg, hogy ő maga nagy, és hogy Krisztus dicsőséges."
   Önmagunkat fosztjuk így ki. Valaki egyszer azt mondta: ,,Nem ismertem meg addig az igazi békességet és valóságos örömöt az Úr szolgálatában, amíg már nem akartam nagy lenni."
Ha arra törekszünk, hogy naggyá legyünk, ezzel a Sátán támadásainak óriási céltáblájává tesszük magunkat. Ismert személyiség bukása sokkal nagyobb szégyent hoz Krisztus ügyére. Keresztelő János minduntalan elutasította magától a nagyságnak még a gondolatát is. Jeligéje ez volt: ,,Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem" (Jn 3,30).
Mi is üljünk le a legalsó helyre, míg az Úr maga nem hív, hogy üljünk följebb. Mindnyájunk számára ajánlatos az alábbi imádság: ,,Hadd legyek én kicsiny és ismeretlen, akit csak egyedül Krisztus szeret és értékel."
William MacDonaldÚj Kereszt

Közzétette Tozer itt Akinek füle van, hallja meg! · 16/12/2018 18:55:00
Tags: ÚjKereszt
    Az új kereszt bejelentés nélkül és észrevétlenül jelent meg a népszerű evangelikál körökben. Hasonlít a régi kereszthez, mégis más. A hasonlóságok felszínesek, a különbségek viszont alapvetőek.

    Az új keresztből, új keresztyén életfilozófia alakult ki, az új életfilozófiából pedig, új evangélizációs módszerek, új típusú összejövetelek és új fajta igehirdetés következett. Az új evangélizáció ugyanazt a nyelvezetet használja, mint a régi, de a tartalma nem azonos a régivel, és a hangsúlyai is másak, mint azelőtt.

   A régi kereszt soha nem lépkedett együtt a világgal, sőt Ádám büszke testének az út végét jelentette, mert hatályba léptette a Sínai törvényben foglalt ítéleteket. Az új kereszt azonban nem áll szemben az emberrel, sőt, barátságos haver lett, aki ha jól értelmezzük, óceánnyi mennyiségű tiszta szórakozást, és ártatlan élvezeteket nyújt. Ádám életét semmiben sem gátolja az új kereszt.
    Élete motivációi maradhatnak változatlanok: továbbra is az élvezeteknek hódol, csak most már nem trágár dalokat énekel, hanem kórus műveket, és ezen túl csak vallásos filmeket néz esténként és nem iszik töményet. A hangsúly továbbra is az élvezeteken van, noha erkölcsi és intellektuális szempontból itt már sokkal kifinomultabb szórakozásról van szó.

   Az új kereszt, új és teljesen más evangélizációs megközelítésre bátorít. Az evangélizátor nem követeli a régi élet megtagadását, az új élet befogadása előtt. Nem kontrasztokat, hanem hasonlóságokat prédikál. A publikum figyelmét azzal ragadja meg, hogy kellemetlen követelésektől mentes keresztyénséget hirdet, amely olyan dolgokat kínál, mint a világ, csupán magasabb szinten. Akár mi is legyen a féktelen világ éppen divatban lévő kívánsága, az evangélizátor ékesen bizonyítja, hogy az evangélium ugyanazt kínálja, azzal a különbséggel, hogy a vallásos termék jobb.

    Az új kereszt nem okoz sérülést a bűnösnek, csak átirányítja. Ráállítja egy tisztább és vidámabb életútra, és egyúttal megmenti az önbecsülését is. A magabiztosnak azt mondja: Légy magabiztos Krisztusban! Az egoistának azt mondja: Dicsekedj az Úrban! A kalandvágyónak azt mondja: Jöjj és tapasztald meg a közösséghez tartozás igazi kalandját! A keresztyén üzenet a legfrissebb divat irányába ferdült, hogy elfogadhatóvá váljon a nagyközönség előtt.
    Az effajta gondolkodás hátterében meghúzódó filozófia meglehet, hogy őszinte, azonban az őszintesége nem menti fel a hamis volta alól. Azért hamis mert vak. Teljesen elveszíti szeme elől a kereszt lényegét.
A régi kereszt a halál szimbóluma. Az emberi élet durva és kegyetlen végét hirdeti. A római időkben ha valaki felvette a keresztjét, előtte végleg elbúcsúzott a barátaitól. Tudta ugyanis, hogy nem jön vissza. A kereszt nem kötött kompromisszumot, nem változtatott semmit, nem kímélt semmit. Teljesen megölte az embert, tökéletesen és alaposan. Nem próbált meg jóba lenni az áldozatával. Kegyetlenül és keményen lesújtott, és amikor a munkáját befejezte, az ember nem létezett többé.
Az ádámi faj halálos ítélet alatt van. Nincs haladék és nincs szabadulás. Isten nem hagyhatja jóvá a bűn egyetlen egy gyümölcsét sem, bármennyire ártatlannak vagy szépnek is tűnjön az emberek szemében. Isten úgy menti meg az egyént, hogy előbb megöli, és aztán feltámasztja egy új életre.
    Az a fajta evangélizáció amely barátságos párhuzamokat von az Isten- és az ember útjai között, a biblia szerint hamis, és a hallgatók lelkével kegyetlenkedik. A krisztusi hit nem párhuzamosan halad a világgal, hanem keresztülmetszi a világot. Amikor Krisztushoz jövünk az életünket nem felsegítjük egy magasabb szintre, hanem ott hagyjuk a keresztnél. A gabonamagnak a földbe kell esnie, és el kell halnia.
Mi, akik az evangéliumot prédikáljuk, ne úgy gondolkozzunk önmagunkról, mint valamiféle ügynökök, akiknek az a küldetése, hogy Krisztus és a világ közötti jó kapcsolatot ápolják. Nem az a küldetésünk, hogy Krisztust elfogadhatóvá tegyük az üzleti világban, a sajtóban, a sport világában és az oktatásban. Mi nem diplomaták vagyunk, hanem próféták és az üzenetünk nem kompromisszumkeresés hanem ultimátum.

    Isten életet kínál, de nem egy megjobbított régi életet. Az élet, amelyet ő kínál, halálból fakadó élet. Mielőtt valaki elnyeri, át kell mennie a halálon. Meg kell tagadnia önmagát és egyet kell értenie a vele szemben kimondott isteni ítélettel.
Mit jelent ez az egyén számára, az elítélt- de Krisztus Jézusban életet talált ember számára? Hogyan lehet ezt a teológiát lefordítani a valós életre? Egyszerűen! Meg kell térni és hinni kell. El kell hagyni a bűnt, és aztán önmagadat is. Ne takargass semmit, ne védekezz, ne mentegetőzz. Ne próbálj alkudozni az Istennel hanem, hajtsd le a fejed Isten búsult haragja előtt és ismerd el, hogy méltó vagy a halálra.
Ezt megtéve, egyszerű bizalommal szemléld a Feltámadottat, mert belőle fakad az élet, az újjászületés, a tisztulás és az erő. Az a kereszt mely véget vetett Jézus földi életének, most véget vet a bűnösnek. Az az erő mely feltámasztotta Krisztust a halálból, most feltámasztja a bűnöst is egy új életre együtt a Krisztussal.

Mindazoknak, akik kifogásolják- illetve az igazság egyfajta beszűkült, privát változataként látják- az eddig leírtakat, azt mondom: -Pál apostoltól egészen máig Isten ráhelyezte a pecsétjét erre az üzenetre. Akár ezekkel, akár más szavakkal fogalmazzuk meg az üzenetet, az életet és erőt hozó prédikációk alaptartalma évszázadokon át változatlanul ez volt. 
A kersztyén miszticizmus hívei, a reformátorok és az ébredési mozgalmak igehirdetői egyaránt erre helyezték a hangsúlyt, az Isten jóváhagyását pedig jelek, csodák és a Szent Lélek hatalmas megnyilvánulásai bizonyították.

Hogyan merészeljük felhígítani az igazságot mi, akik az erő hagyatékának az örökösei vagyunk? Honnan vesszük a bátorságot arra, hogy az eredeti tervrajz vonalait kitöröljük, a koponya hegyén bemutatott mintát módosítsuk? Isten őrizzen ettől!
Prédikáljuk hát a régi keresztet, és meg fogjuk tapasztalni a régi erőt!

A. W. Tozer 

Ez a cikk a The Alliance Witness-ben jelent meg először 1946-ban. Gyakorlatilag a világ minden angol nyelvű országában kiadták, és traktátusként is terjesztették évtizedeken át.Kövess

Közzétette Kierkegaard itt Akinek füle van, hallja meg! · 16/12/2018 18:51:00
Tags: KÖVETŐ
    "A csodáló távol tartja magát attól, amit csodál. Elismeri Jézus erkölcsi nagyságát (még talán feltámadását és istenségét is), szépnek tartja a Jézus által felmutatott ideálokat, de „észre sem veszi, hogy csodálatának tárgya követelményt testesít meg vele szemben, hogy váljék olyanná, de legalábbis törekedjék olyanná válni, mint akit csodál.” Kierkegaard szerint „a csodáló nem óhajt áldozatokat hozni, bármiről is lemondani, földhözkötöttségét levetni, életét átalakítani, csodálatának tárgyához hasonulni, és életével kifejezni, amit csodál – viszont szavakban, kifejezésekben és fogadkozásokban kimeríthetetlen, ami a krisztushit fönségét és dicsőségét illeti”.

   A követő ezzel szemben arra törekszik, hogy „hasonlóvá váljék csodálata tárgyához”. A követő nem csak csodálja Jézus személyét, de Úrnak is tekinti őt, akinek engedelmesség jár. A követő odaadja magát Jézusnak, akit csodál, és annak megfelelően alakítja életét, ami Jézus kérése a számára. A követő nem pusztán szemlélő és imádó, hanem tanítvány is. Egy élet követője. A követő nem vonja ki magát Jézus személyének hatása alól. Bizonyos értelemben a csodáló sem, de az ő esetében a hatás inkább esztétikai jellegű, olyasmi, mint egy műalkotás élvezete esetében. A követő ezzel szemben felszólítást hall, és a felszólításra válaszol is. Felkel, és követi Mesterét."
KierkegaardOlcsó kegyelem

Közzétette Bonhoeffer itt Akinek füle van, hallja meg! · 16/12/2018 18:49:00
Tags: KEGYELEM
   Az olcsó kegyelem leértékelt árú kegyelmet jelent, leértékelt bűnbocsánatot, elherdált vigasztalást, elvesztegetett szentséget; olyan kegyelmet jelent az egyház kimeríthetetlen raktárából, amelyből könnyelmű kezekkel, megfontolás nélkül és korlátlanul osztogatnak kegyelmet, ár, költség nélkül. Hiszen éppen az a kegyelem lényege, hogy a számlát minden időre szólóan előre kiegyenlítették. A kifizetett számlára tekintettel minden ingyen kapható. Végtelenül magasak az előállítási költségek, ezért végtelenül nagy a felhasználás és tékozlás lehetősége is. Milyen is lenne a nem olcsó kegyelem?

Az olcsó kegyelem a tanításként, elvként, rendszerként megjelenő kegyelmet és általános igazságként megjelenő bűnbocsánatot jelenti, ahol a keresztyén isteneszmény jelenti Isten szeretetét. Aki helyesli, annak bűnei máris megbocsáttattak. E kegyelem-tan egyháza már így részese a kegyelemnek. Ebben az egyházban a világ olcsón elleplezheti bűneit, nem bánja meg azokat, és nem is óhajt igazán szabadulni tőlük. Az olcsó kegyelem ezért egyenlő Isten élő igéjének, Isten igéje megtestesülésének tagadásával.

Az olcsó kegyelem bűnbánat nélküli bűnbocsánat meghirdetését, gyülekezeti fegyelem nélküli keresztséget, bűnök megvallása nélküli úrvacsorát, személyes gyónás nélküli feloldozást jelent. Az olcsó kegyelem követés nélküli, kereszt nélküli kegyelem, az emberré lett Jézus Krisztus nélküli kegyelem.
A drága kegyelem a szántóföldbe elrejtett kincs, amelyért az ember elmegy és örömmel eladja mindenét, amije volt; a drágagyöngy, amelynek áráért a kereskedő minden vagyonát odaadja; Krisztus királyi uralma, amelynek kedvéért az ember maga kaparja ki a saját szemét, amely megbotránkoztatja; Jézus Krisztus hívása, amelyre a tanítvány elhagyja hálóját, és követi őt.

A drága kegyelem az evangélium (örömhír!), amelyet mindig újra kell keresni, ajándék, amelyért imádkozni, ajtó, amelyen kopogtatni kell.
Drága, mert követésre hív, kegyelem, mert Jézus Krisztus követésére hív; drága, mert az ember életébe kerül; kegyelem, mert csak így ajándékoz életet; drága, mert a bűnt elveti, kegyelem, mert a bűnöst megigazítja. Mindenekelőtt azért drága a kegyelem, mert Istennek került sokba, Istennek FIA életébe került; - "áron vétettetek meg" - és nekünk nem lehet olcsó, ami Istennek drága. Mindenekelőtt azért kegyelem, mert Istennek nem volt túl drága a Fia a mi életünkért, hanem odaadta értünk. A drága kegyelem - Isten emberré létele.

BonhoefferSpecialista

Közzétette Leonard Ravenhill itt Akinek füle van, hallja meg! · 13/11/2018 22:00:00
Tags: PRÓFÉTA
A specialista

Részlet Leonard Ravenhill „Miért marad el az ébredés” című könyvéből

   Az óriás iparvállalatok alkalmaznak olyan embereket, akikre akkor van szükség, ha valami baj van. Ha valamelyik gép leáll, ezek az emberek akcióba lépnek: megkeresik és elhárítják a hibát, majd újraindítják a gépet. Ezeket az embereket nem érdekli a jól működő rendszer, ők arra specializálódtak, hogy megtalálják a hibát és elhárítsák azt.

   Isten királyságában is hasonlóan vannak ezek a dolgok. Istennek is mindig vannak „specialistái”, akiket leginkább egy nemzet vagy gyülekezet erkölcsi és szellemi romlása érdekel. Ilyen emberek voltak Illés, Jeremiás, Malakiás és Isten más kedves emberei, akik a történelem kritikus pillanataiban tűntek fel, hogy figyelmeztessenek, intsenek és dorgáljanak Isten és az igazság nevében.

   Ezer vagy tízezer hivatásos pap, pásztor vagy tanító munkálkodhat csendben, észrevétlenül mindaddig, míg Izrael (vagy az Egyház) rendben van. Ha viszont Isten népe letér az igazság ösvényéről, a specialista azonnal megjelenik. A bajok iránti érzékenysége ösztönzi őt az Úr és Izrael megsegítése érdekében.

  Egy ilyen ember valószínűleg radikális, időnként erőszakos is lehet. Az összegyűlt tömeg kíváncsian nézi a munkálkodását és hamar megbélyegzi őt: szélsőségesnek, fanatikusnak és negatívnak tartják. Bizonyos értelemben igazuk is van. Céltudatos, szigorú és bátor, mert adott körülmények között ezekre a tulajdonságokra van szükség. Egyeseket ez sokkol, másokat megrémít, és nem keveseket elidegenít. Tisztában van azzal, hogy ki hívta el őt és mit kell cselekednie. A szolgálata a vészhelyzetekhez kapcsolódik. Ez a tény jellemzi és különbözteti őt meg másoktól.

    Az ilyen embert az egyháznak is kötelessége lenne nagyon megbecsülni. A furcsa azonban az, hogy az egyház ritkán akarja megbecsülni az ilyen embert az életében. Rendszerint a következő nemzedék állít neki síremléket és írja meg az életrajzát, mintha ösztönösen megérezné a kötelességét, amit az előző generáció elmulasztott.

   Az ilyen ember társasága nem kellemes. Az a hivatásos evangélista, aki az összejövetel végén azonnal otthagyja a közösséget, hogy egy drága étterembe menjen ünnepelni és viccelődni a támogatóival, azt fogja érezni, hogy az ilyen ember megszégyeníti őt. Nem fut ugyanis el megoltva ezzel a Szent Szellemet, mintha valaki „kiütné egy hordó csapját”, hanem kitart, mert folyamatosan, mindenhol keresztyén, ami megkülönböztető jele a jellemének. Lehetetlen közömbösen viszonyulni hozzá. Az ismeretségi köre két jól megkülönböztethető csoportra osztható: akik őszintén szeretik, és akik teljes szívből gyűlölik őt.

(fordította Abonyi Sándor)FÉRFI-ASSZONY

Közzétette Biblia itt Akinek füle van, hallja meg! · 6/10/2018 14:32:00
Tags: különbségek
Azt akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, s minden asszonynak feje a férfi, a Krisztusnak feje pedig az Isten  Megszégyeníti fejét minden férfi, aki úgy imádkozik vagy prófétál, hogy a fején tart valamit. Megszégyeníti fejét minden nő, amikor fedetlen fejjel imádkozik vagy prófétál. Mert egy és ugyanaz, mint egy megnyírt nő. Mert ha nem fedi le fejét a nő, akkor beretváltassa is le haját. Ha pedig éktelen dolog a nőnek, hogy megnyiratkozzék vagy megberetválkozzék, akkor fedje el arcát! Férfi ellenben nem tartozik befedni a fejét, miután ő Istennek képe és dicsősége, a nő meg a férfi dicsősége. Mert nem a férfi van a nőből, hanem a nő a férfiből, mert nem is a férfit teremtették a nőért, hanem a nőt a férfiért. Ezért tartozik a nő viselni a fennhatóság jelét a fején az angyalok miatt. Ettől eltekintve sem nő nincs férfi nélkül, sem férfi nő nélkül az Úrban, mint ahogy tudniillik a nő a férfiból lett, úgy a férfi a nő által lesz, de minden Istenből. Ti magatoktól ítéljétek meg, illik-e a nőnek fedetlenül imádkozni Istenhez. A természet is nem azt tanítja-e nektek, hogy a férfinak gyalázatára válik, hogy hosszú hajat viseljen, a nőnek ellenben dicsősége, ha hosszú hajat ereszt, mert a hosszú haját fátyol gyanánt kapta. Ha pedig valaki úgy vélekedik, hogy szereti a civakodást, nekünk ilyen szokásunk nincs, sem az Isten egyházainak nincsen. 1 Kor 11: 3 egyetértés

Közzétette Spurgeon itt Akinek füle van, hallja meg! · 30/8/2018 15:58:00
Tags: Egység
„…Juhokként küldettünk ma farkasok közé; lehet megegyezés?
Lángra lobbantottak, hogy égjünk a sötétben; lehet egyetértés?

Avagy nem maga Krisztus mondotta: »Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét hozzak e földre, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy fegyvert!« Értsétek meg, ez a legigazabb módja annak, ahogy a Szellem egységének megőrzésére törekedhetünk, mert Krisztus, a harc embere Jézus is, a béketeremtő. Ám a tartós szellemi béke létrehozásához a gonoszság falanxát szét kell zúzni, a sötétség egységét pedig pozdorjává törni. Azért imádkozom, hogy Isten mindörökre őrizzen meg bennünket az olyan egységtől, amelyben az igazságot semmibe veszik, amelyben az elvek helyére fortélyok lépnek, s amelyben a keresztény hőst ékesítő nemes és férfias erényeket a szeretetről való nőies affektálás váltja föl. Az Úr szabadítson meg bennünket a szava és akarata iránti közönytől, mert ez hozza létre azt a levegőt is mérföldekre megdermesztő hideg egységet, amilyent a heggyé fagyott jégtömeg áraszt magából; a sírjaikban szendergő holtak egységét, akik már semmiért sem küzdenek, mert az élők javaiban nincs már osztályrészük. Van egyfajta egység, mely ritkán bomlik fel: az ördögök egysége, kik hatalmas hűbéruruk szolgálatában sohasem mondanak ellent és nem civakodnak – e rettenetes egységtől tarts meg, ó mennynek Istene!… Minden olyan egység rombolása, amely nem igazságon alapszik, a Szellemtől való egység építését készíti elő…”

(The C. H. Spurgeon Collection, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. 11, 3–4. p.)KIJÖNNI BABILONBÓL?

Közzétette WATCHMAN NEE itt Akinek füle van, hallja meg! · 14/8/2018 21:21:00
Tags: BABILONBÓL?
   "Nem a mi dolgunk, hogy embereket rávegyünk arra, hogy elhagyják a felekezeteket és csoportokat. Arra legyen legfőbb gondunk, hogy az embereket az Úr Jézus Krisztus és az Ő keresztje erejének igaz ismeretére elvezessük… Ha egy hívő nem tanulta meg a kereszt útját, és ha nem tanult meg Szellemben járni, mit nyer azzal, ha kijön egy felekezetből?"

WATCHMAN NEEElőzmények
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz